Schutterij & Drumband St. Anna uit Merum.


Op 1 maart 1948 werd in Merum de schutterij “St. Anna” opgericht.

Dat historische feit vond plaats in café “De schuur” en het bleef niet bij woorden. Er bleek meteen een daadwerkelijke belangstelling te bestaan voor het schuttersgilde;

“proefschoten” werden niet gelost: 26 leden werden onmiddellijk geregistreerd en bij registratie alleen bleef het niet: 22 leden betaalden direct hun inleggeld, inderhaast en onbetwist vastgesteld op één gulden per lid. In deze vergadering bleek dat er al heel wat voorbereidend werk was geleverd, hetgeen alle lof verdient. Wat is er belangrijker voor een schutterij dan haar wapen: “de buks”.


Een vijftigtal schutters in de dop had zijn vrije zondag er aan opgeofferd om in het land van Thorn beslag te leggen op een buks. Voordat deze echter in gebruik kon worden genomen, moest ze eerste een grondige revisie ondergaan en hierover bleek ter vergadering geen afwijkende mening te bestaan.
Men zou het wapen bij een uitgelezen vakman in reparatie geven. Bij deze voorbereidingsmaatregel had men het niet gelaten, want de schutter met zijn buks in de hand zal zich allereerst afvragen: “Waar gaan wij schieten?”En hier lagen heel wat voetangels, klemmen en denkbeeldige bordjes “verboden toegang”. Men kon zomaar niet ergens gaan schieten en het luchtruim als niemandsland beschouwen, zonder de vereiste toestemming van de bevoegde instanties. En deze dulden geen enkel schot over huis of openbare weg en minder dan 500 meter op de linker en rechterflank, gezien vanaf de plaats van de schutter, met een afstand eveneens 500 meter tussen de uiteinden dezer flanken. Ook over deze moeilijkheden waren voorlopig informaties ingewonnen bij de burgemeester, vóórdat de oprichtingsvergadering zénder voorzitter en zénder voorzitterhamer plaatsvond. Uit de vergadering kwamen meerdere ideeën naar voren. De hartenwens van de schutters, waaronder diversen met een zwak hart voor het, tussen het schuttersbedrijf door, leggen van een kaartje, kon met in vervulling gaan wegens bezwaren van het openbaar gezag en dus mocht de schietboom niet nabij café “De Schuur” opgezet worden.

Het idee de schietboom op te richten achter de woning van Sjang Teuwen front naar “Het zand” bleek bij nadere beschouwing onuitvoerbaar wegens een te beperkte veiligheidszone. Werd de oplossing omtrent opstelling in deze richting gezocht dan lagen moeilijkheden in het verschiet welke men bij voorbaat liever wilde omzeilen. Het idee de schietboom op te richten aan “De “Aaje Berg” met het front “Oolderveld” beschouwde men alleszins verantwoord, liever dan een noodoplossing vanwege te grote afstand vanaf de basis “De Schuur”.Het meest ingang vond het voorstel om de schietboom op te richten op een punt gelegen nabij het “Vinkenstraatje”(ofwel De Ouden Borgh straat)front naar Ool, waarbij geen huis of openbare weg onder de kogelbaan kwam te liggen In deze richting zou getracht worden een oplossing te vinden Daarna kwam de bestuursverkiezing aan de orde en het uit 5 leden bestaande bestuur kwam in vlot tempo en onbetwist uit de bus. Godfried Baetsen,Harrie Bremmers, Herman van Ool, Jean Aendekerk,Harrie Brentjens, die respectievelijk, 13,11,10,10, en 8 stemmen behaalden. Besloten werd dat dit bestuur onderling de bestuursfuncties kon verdelen waarbij de vergadering er prijs op stelde dat Baetsen het voorzitterschap, Bremmers het secretaris/penningmeesterschap zou toevallen en met deze goede wenk liet en verder aan het bestuur over de rollen zelf te verdelen. Omtrent het gaan voeren van de naam “St. Anna” in het wapenschild bestond algehele overeenstemming. Met als eerste en voornaamste punt voor het werkprogramma van het bestuur, n.l vergunning zien te verkrijgen voor het oprichten van de schietboom op een gunstig gelegen plaats, achten de aanwezigen de oprichtingsvergadering volkomen geslaagd.

Neem Gerust contact met ons op